Услуги и сфери на работа

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

-Банкови дела – ипотечни и потребителски кредити
Сключване и прекратяване на договори – за дарение, гледане и издръжка, заем, наем
Посредничество при сделки с недвижими имоти

СЕМЕЙНО ПРАВО

–        Бракоразводни дела
–         Родителски права
–        Издръжка и режим на лични отношения
–        Разрешение за пътуване
–        Оспорване на бащинство
–        Припознаване на дете

      НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

–        Делба на наследство
–        Приемане и отказ от наследство
–        Изготвяне на завещания
–        Възстановяване на запазена част от наследство

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

–        Защита на длъжници по дела при ЧСИ, ДСИ
–        Представителство по изпълнителни дела
–        Съдействие при погасени по давност задължения

ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

–        Снабдяване със Заповед по чл.410 и чл. 417 от ГПК
–        Възражения срещу Заповедите
–        Обжалване на Заповед по чл.410 и чл. 417 от ГПК

ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

–        Обжалване на актове и НП на КАТ за алкохол, наркотични вещества
–        Обжалване на електронни фишове за превишена скорост

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

–        Защита при оспорване на административни актове по адм.или съдебен ред
–        Съдействие при погасяване на задължения от НАП, НОИ, МДТ по давност

ЗАЩИТА ПРИ ДЕЛА ПО ЗОДОВ

–        Искове за обезщетение при имуществени и неимуществени вреди срещу
Държавата и общините, органите на МВР, на разследващи органи, прокуратура и съд

     ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

–        –       Искове за обезщетения при ПТП
–        Преговори със застрахователи
–        Предявяване на претенции
–        Защита по съдебен ред

     НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

– Защита и процесуално представителство по дела от общ и частен характер
– Защита при домашно насилие
– Снабдяване с ограничителна заповед

ТЪРГОВСКО ПРАВО

–        Регистрация на Търговски дружества, промяна в обстоятелствата и прекратяване
–        Регистрация на Сдружения, Фондации, ВиК Кооперации
Текущо правно обслужване

   АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

–        Съдействие при снабдяване на документи за сключване на брак
–        Регистриране на брак
–        Превод и легализация на документи