Няма казус без решение, стига да има адекватно отношение!

За мен

Адвокат Сияна Великова - за връзка: тел. 0889 82 99 22

Адвокат Сияна Великова - за връзка: тел. 0889 82 99 22

Имам удоволствието да ви се представя: Завършила съм Русенски университет „Ангел Кънчев“, випуск 2014-та година с Диплома и Грамота за отличен успех. От 2015-та година съм вписана в Адвокатска колегия – Русе, след успешно положен изпит за адвокати пред Висшия адвокатски съвет. Оттогава и към настоящия момент упражнявам адвокатската си дейност в различни сфери на правото. Практически опит и познания притежавам в сферите на Гражданското и Наказателното право на Република България: Гражданско право: – Облигационни отношения – сключване и прекратяване на всякакъв вид договори – договори за заем, договори за наем, за издръжка и гледане; – защита и процесуално представителство по дела по потребителски кредити; Семейно право -Защита по бракоразводни дела – Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред; – вещноправни искове за собственост след развода; – искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; – определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; – спорове за родителски права; – режим на лични отношения между родители и деца; – заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България; – ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; – установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата; – дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка. Наследствено право делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна. определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя; приемане и отказ от наследство; изготвяне на завещание; искове за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството; Търговско право – Регистрация, промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества. Производства пред Търговкия регистър към Агенцията по вписванията. Текущо правно обслужване. Трудово право – Изготвяне на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики; – Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове във връзка с уволнения, обезщетения, неизплатени заплати и други. Защита по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди Процесуално представителсвто по искове за имуществени и неимуществени вреди срещу държавата и общините, органите на МВР, на досъдебното производство (разследващи полицаи), прокуратура и съд. Административно право Защита при оспорване на административни актове на държавни органи на управление по административен или съдебен ред. Гражданско процесуално право Заповедно производство – издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, възражение срещу искане за издаване на Заповед за изпълнение и обжаване на Заповед за изпълнение. Снабдяване с изпълнителен лист. Изпълнително производство – правно обслужване както от страна на кредитори, така и при защитата на длъжници при дела, образувани от търговски банки, небанкови кредитни институции, Топлофикация, В и К, ЕРП-та. Наказателно право -Правни консултации и процесуално представителство по наказателни дела