Вече е факт!!! Държавата носи отговорност за постановени незаконосъобразни Наказателни постановления!

Административно право

ЗОДОВ (законът за отговорността на държавата и общините за вреди) предвижда, че направените адвокатски разноски в производствата по обжалване на Наказателни постановления пред съда представляват имуществени вреди за страната, която ги е направила.

По силата на чл. 4 от ЗОДОВ държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждащото действие. Несъмнено е, че гражданинът (страната) не би заплатил адвокатско възнаграждение и заплатените на това основание суми не биха представлявали вреда за него, ако не беше издадено наказателното постановление (НП), отменено впоследствие като незаконосъобразно. Обстоятелството, че адвокатската защита по делата за обжалване на наказателни постановления не е задължителна, не влече по необходимост и извода, че страната няма право да ангажира свой процесуален представител, нито че ангажирането на такъв не се намира в причинна връзка с издаденото НП. Неразделната взаимовръзка между наказателното постановление и потърсената от наказаното лице адвокатска защита е пряка и непосредствена, тъй като те се намират в отношение на обуславяща причина и следствие – гражданинът не би потърсил адвокатска помощ, ако срещу него не е издаден акт, увреждащ неговите законни права и интереси.

След като гражданинът има право на адвокатска защита при оспорването на издадено срещу него наказателно постановление и същевременно дължи възнаграждение за нея, което съгласно Закона за адвокатурата следва да уговори в договор, както и след като е платил дължимото, той е изразходвал средствата именно за да се защити по надлежния ред против незаконосъобразното наказателно постановление. Ако не е съществувало НП, което той счита за незаконосъобразно, то нямаше да съществува и съдебното му оспорване, в което производство лицето може да упражни както намери за необходимо и ефективно правото си на защита, включително като наеме адвокат, на когото дължи възнаграждение. Разходът за адвокатско възнаграждение е направен именно в резултат на издаденото наказателно постановление и е обусловен от него. В същия смисъл е и съдебната практика при отговорността на държавата по чл. 2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ за причинени имуществени вреди, съставляващи платено възнаграждение за адвокат – защитник, на лице, което е обвинено в извършване на престъпление, а впоследствие е оправдано или образуваното наказателно производство е прекратено. Правото на защита, включващо и правото на адвокатска такава, е основно конституционно право, което не може да бъде ограничавано по никакъв начин, в т.ч. и поради липсата на възможност за възстановяване на платения адвокатски хонорар. Липсата на процесуална възможност за упражняване претенция за разноски в административно наказателния процес от лицето, подложено на неоправдана наказателна репресия в контекста на Тълкувателно решение № 2/2009 г. на ВАС обуславя извод, че направените от него разходи в хода на производството, приключило с отмяна на наказателното постановление, представляват имуществена вреда, за която държавата дължи обезщетение по чл. 4 от ЗОДОВ. При липсата на друг процесуален способ за обезщетяването, общият ред по ЗОДОВ се явява единственият възможен такъв за възстановяване на вредите, претърпени от отменено като незаконосъобразно НП.

В този смисъл, в унисон с горните разсъждения са и мотивите в Тълкувателно решение № 1/15.03.2017 г. по т.д. № 2/2016 г. на ОСС от I и II колегия на ВАС, образувано по искане на Главния прокурор на Република България. Общото събрание на колегиите от ВАС приема, че при предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон, съответно подлежат на обезщетяване по ЗОДОВ.

Ето защо, при наличие на отменено Наказателно постановление от съда, не се колебайте да потърсите отговорността на Държавата за направените ви разноски за адвокат в хода на обжалването.
Самата процедура се развива пред Административните съдилища в страната, като разноските по делото за ангажиране на адвокат ви се присъждат отново.

Статията не представлява правна консултация! За консултация, моля да се свържете за индивидуална такава.

Адвокат Сияна Великова

Тагове :

Административно право

Сподели с приятели

Имате някакви въпроси?

Чувствайте се свободни да се свържете с нас на посоченият имейл и телефон, или чрез формата за контакт